Általános Szerződési Feltételek

A Szerződés érvényessége
Ezen Általános Szerződési feltételek lépnek hatályba a GraFont Műhely Online Rajziskolájából kiválasztott tanfolyam az onlinerajziskola.hu honlapon keresztül történő megrendeléskor. Ezen Általános Szerződési feltételek nem alkalmazhatók az onlinerajziskola.hu weblapról történő digitális tartalom letöltésére.

Szerződéses partner
A vásárló szerződéses partnere:
Kékesi Judit egyéni vállalkozó
Nyilvántartási szám: 50762907, Adószám: 67788563-1-33
Levelezési cím: 2600, Vác, Vág u. 4.
e-mail cím: grafontmuhely@gmail.com

Szerződés megkötése
(1) A vásárló a kiválasztott tanfolyami terméket a megrendelői űrlap alján található “Beiratkozom” feliratú gombra klikkelve rendelheti meg. A vásárló a “Beiratkozom” gombra történő kattintással kötelező érvényű ajánlatot tesz a választott tanfolyami termék megvételére, és elfogadja ezen Általános szerződési feltételek érvényességét.
(2) A kézhezvétel megerősítése, amely a rendelés feladása után automatikusan kiküldésre kerül, igazolja, hogy a vásárló rendelését a GraFont Műhely megkapta; ezzel egyidejűleg a szerződés  megkötöttnek tekintendő.
(3) A vásárló az Online Rajziskola honlapján való regisztrációval elismeri, hogy jelen ÁSZF, valamint az Adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit megismerte és elfogadja, a rendelés menetével tisztában van, továbbá az Adatvédelmi tájékoztatóban részletezett adatkezelésekhez hozzájárul.
(4) Amennyiben a vásárlást megelőzően a termékkel kapcsolatban kérdése merül fel kérjük, keresse emailen a Műhely képviselőjét ahol készséggel állunk rendelkezésére.
(5) Az Online Rajziskola weboldalán vásárolt termékek továbbértékesítése nem megengedett.

A megrendelés menete, a termék rendelkezésre állása
(1) A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 8-18 óráig. Amennyiben a rendelés munkaidőn kívül kerül feladásra, a követező munkanapon kerül feldolgozásra. Amennyiben a megrendelt termék nem áll rendelkezésre a rendelés idején, illetve a „rendelhető”-ként feltüntetett termék termék nem beszerezhető a weboldalon feltüntetett időtartamon belül a GraFont Műhely fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről a vásárló értesítést kap. Bármely, esetlegesen korábban eszközölt kifizetést a vásárló számára haladéktalanul visszautaljuk.
(2) A megrendelés, vagy annak visszaigazolása akkor tekinthető a GraFont Műhelyhez, vagy a vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Nem terheli a GraFont Műhelyt semmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben a visszaigazolás azért nem érkezik meg a vásárlóhoz, mert hibás e-mail címet adott meg, illetve az e-mail fiók tárhely telítettsége miatt számára nem hozzáférhető.

Átvétel és szállítás
(1) A megrendelői űrlapon a Számlázási adatok megadása kötelező. Az átutalással történő fizetés esetén, a választott tanfolyami termék első részletéhez való hozzáférést a kifizetés után küldjük el. A tanfolyami termék további részeit a tanfolyam leírásánál megadott módon (általában heti egy alkalommal) továbbítjuk elektronikus formában.

Fizetés, számlakiállítás
(1) Az onlinerajziskola.hu honlapon minden ár Magyar forintban van megadva és magába foglalja az ÁFÁ-t, és az egyéb költségeket.
(2) A rendelési folyamat befejezése után a vásárló átutalással tudja a termék árát kifizetni. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A bankszámla számot a megrendelés feldolgozása után küldjük el e-mailben, hogy elkerüljük azt, hogy valaki olyan terméket fizessen ki előre, amit esetleg nem tudunk a megadott szállítási határidőn belül elküldeni.
(3) A termék kifizetésével kapcsolatban a vásárló érdekkörében felmerülő összes költség – különösen de nem kizárólag a tranzakciós illetéket, nem magyarországi banknál vezetett bankszámláról való utalás költsége vagy banki készpénzbefizetés költsége – minden esetben a vásárlót terheli.
(4) A vásárló a megrendelés és az ÁSZF-ben leírtak elfogadásával kifejezetten hozzájárul, hogy a szerződéses partner által kiállított elektronikus számlát befogadja és azt a rendelésben megadott e-mail címre továbbított linkről letölti.

Kékesi Judit egyéni vállalkozó által kiállított elektronikus számla egy adóigazgatási azonosításra alkalmas, a számviteli és ÁFA törvények által szabályozott elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat. Az eredeti elektronikus számla, mint hiteles bizonylat igazolja az adófizetéssel összefüggő kötelezettségek és jogok meglétét, ezért az elektronikus úton kibocsátott számlákat elektronikus formában szükséges megőrizni a vonatkozó jogszabályok szerint.

Jelen számla megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben, a 23/2014 (VI.30.) NGM rendeletben és az egyéb elektronikus számlára vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek.

Vásárlói kör meghatározása
Az Online Rajziskola honlapján ajánlott tanfolyami termékek értékesítése kizárólag fogyasztók és gazdasági társaságok, mint végfelhasználók részére történik. A termékek kereskedelmi újraértékesítése nem engedélyezett. A GraFont Műhely ennélfogva fenntartja a jogot arra, hogy ne fogadjon el olyan szerződéses ajánlatot, amelynél gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy kereskedelmi újraértékesítés céljából történt az ajánlattétel.

Fogyasztó jogszabályon alapuló és a GraFont Műhely által önként vállalt elállási joga

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy Ön teljes mértékben elégedett legyen az általunk forgalmazott termékekkel. Amennyiben esetleg ez mégsem így történne, ezúton hívjuk fel figyelmét az elektronikus kereskedelem egyik legfontosabb fogyasztókat védő intézményére, az elállási jogra.

Az elállási/felmondási joggal kapcsolatos dolgokat a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályozza.

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. Az elállási/felmondási határidő, a termék átvételének napjától számított 14 nap.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

admin@onlinerajziskola.hu / Kékesi Judit EV 2600, Vác, Vág u. 4.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát. A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározott elállási és felmondási jogot a rendeletben foglaltakkal összhangban gyakorolta.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

Jelen tájékoztató hiányában jogosult a fogyasztó egy év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

Elállás következményei

(1) Érvényes elállás esetén minden kölcsönösen kapott teljesítés visszatérítendő.
(2) A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot

 • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a GraFont Műhely a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállásra nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a GraFont Műhely a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

Felelősség

A weboldalon keresztül történő vásárlás feltételezi a vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A felhasználó, illetve vevő tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről.

A GraFont Műhely, mint az Online Rajziskola üzemeltetője nem felel a vis majorból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan

 • a weboldal használatából, vagy üzemzavarából,
 • az adatok bárki által történő megváltoztatásából,
 • az információtovábbítási késedelemből adódó,
 • vírusok okozta,
 • szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő,
 • vonal, vagy rendszerhibából
 • adódó károkért.

A GraFont Műhely jogosult a vásárlás feltételeit és szabályait, a jelen szabályzatot bármikor indoklás és külön értesítés nélkül, egyoldalúan módosítani. A módosítások a közzétételük időpontjától kezdve hatályosak és alkalmazandók.

Árváltozás esetén a változást megelőzően feladott megrendelés esetében a régi – változást megelőző – ár érvényes és kerül felszámításra.

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

A weboldal oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja az Online Rajziskola általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.

Zárórendelkezések
(1) Ezen Általános szerződési feltételek a magyar törvények hatálya alá esnek. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott rendelkezésekre a magyar jog az irányadó, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezései alkalmazandóak.
(2) Az esetleg felmerülő vitás kérdés jogszolgáltatásának helye a GraFont Műhely regisztrált székhelye.
(3) E megállapodás egyes pontjainak jogi érvénytelensége esetén a szerződés többi része kötelező erejű marad. Ahol alkalmazható, a vonatkozó törvényi rendelkezések lépnek hatályba az érvénytelen pontok helyett.
(4) A honlapot a szerzői jog védi. A szerzői jogi jogosultja a GraFont Műhely vagy az általa feljogosított felhasználó. A honlapon feltüntetett szolgáltatások, valamennyi megjelenített tartalom szellemi alkotásnak minősül, aminek bármilyen felhasználása, másolása, sokszorosítása a jogosult engedélye nélkül nem megengedett.
(5) Tevékenységünkkel kapcsolatos esetleges panasz esetén az alábbi felügyeleti szervekhez fordulhat:
Verőcei Polgármesteri Hivatal Jegyzője (2621 Verőce, árpád út 40.)
Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főfelügyelősége (1135 Budapest, Lehel utca 43-47., tel.: +36 1 329-7017, +36 1 236-3900)
Pest Megyei Békéltető Testület (2330 Dunaharaszti, Fő utca 266., tel.: +36/24/531-210)